Darmowa wysyłka już od 45 zł !

Green Mornings logo

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient – każdy podmiot, który dokonuje zakupu w Sklepie i zawiera w tym celu ze Sprzedawcą umowę,

b) Klient uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany

c) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 2020r, poz. 1740),

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie i zawierający w tym celu ze Sprzedawcą umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

e) Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,

f) Przedsiębiorca Uprzywilejowany – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie i zawierający w tym celu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g) Regulamin – niniejszy regulamin,

h) Sklep – sklep internetowy Greenmornings.pl, działający pod adresem internetowym https://greenmornings.pl prowadzony przez Sprzedawcę,

i) Sprzedawca:

Green Mornings sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
NIP: 5272962460
KRS: 0000907144

j) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r. ,poz. 287).

 

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres pocztowy: Green Mornings sp. z o.o,. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

2. Adres e-mail: kontakt@greenmornings.pl

 

§ 3 Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

(I) urządzenie z dostępem do Internetu,

(II) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów zaś Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej i podstronach Sklepu.

2. Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem oraz określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

3. Klient jest zobowiązany:

(I) zapoznać się z Regulaminem, którego treść jest zamieszczona pod adresem internetowym greenmornings.pl/regulamin w taki sposób, by każdy Klient miał do niego nieograniczony czasowo dostęp przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, a w każdym wypadku najpóźniej z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia,

(II) zaakceptować treść wszystkich jego postanowień najpóźniej z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.

4. Klient może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. Klient jest obowiązany do podawania danych:

(I) prawdziwych,

(II) wolnych od błędów,

(III) dotyczących jego osoby.

 

§ 5 Zakupy w Sklepie

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu mają charakter całkowity, tj. są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

2. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu.

3. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

 

§ 6 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy.

2. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

(I) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

(II) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia”,

(III) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów, a także adres e-mail,

(IV) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy wypełnić pole „Nazwa firmy”, a w polu „Uwagi do zamówienia” wpisać dane firmy,

UWAGA! W tym miejscu powinna zostać zmodyfikowana podstrona przez Właściciela Sklepu – na tym etapie procesu należy wiedzieć, czy ma do czynienia z Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym czy nie- powinien to być checkbox z oświadczeniem, że prowadzi on działalność gospodarczą i to z tej przyczyny zawiera niniejszą umowę sprzedaży ale nie ma ona dla niego charakteru zawodowego

(V) wybrać formę płatności za zamówione Produkty,

(VI) zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox “Przeczytałam/em i akceptuję regulamin*”

(VII) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,

(VIII) następnie Klient zostanie przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia, które potwierdza.

3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści.

4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe lub niepełne dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” i potwierdzeniu zamówienia zgodnie z ust. 2 pkt VII i VIII, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia, a które polega na przesłaniu przez Sprzedającego stosownej informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres mailowy

7.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia przesłanego na wskazany przez niego przy zamówieniu adres mailowy.

 

§ 7 Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie są:

(I) opisane na stronach Sklepu,

(II) prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia.

2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

3. Za złożone w Sklepie zamówienie Klient może zapłacić, według swojego wyboru:

(I) przelewem tradycyjnym,

(II) w drodze automatycznej płatności online,

(III) za pomocą karty płatniczej:

– Visa,

– Visa Electron,

– Mastercard,

– MasterCard Electronic,

– Maestro.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

5. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem:

Kurier, paczkomat (inpost).

6. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 8 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.

4. Sprzedający wysyła zakupione produkty na adres podany przez Klienta.

6. Produkty dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości :

(I) udziela on Klientowi pisemnej informacji, że przysługuje mu prawo wyboru, czy zamówienie ma być w dalszym ciągu realizowane częściowo, czy rezygnuje on z zamówienia,

(II) odbiera od niego decyzję.

8. Klient przed odbiorem przesyłki zobowiązany jest do sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient winien:

(I) odmówić przyjęcia przesyłki,

(II) w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz uzyskać jego odpis,

(III) skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy Klienta Uprzywilejowanego

1. Klient uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, tj. umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

(I) w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru,

(II) w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Klient uprzywilejowany może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni

od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta uprzywilejowanego

o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Jeżeli Klient uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracany produkt nie może nosić oznak używania, a w szczególności nie może mieć naruszonej plomby zabepieczającej. W przeciwnym razie zwrot jest niemożliwy..

10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Green Mornings sp. z o.o,. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

11. Klient uprzywilejowany :

(I) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów zaś o szacowanej wysokości tych kosztów zostanie on poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia,

(II) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

(I) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

(II) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

(III) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

(IV) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

(V) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

(VI) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

(VII) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

(VIII) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11 Reklamacje

1. W wypadku wystąpienia wady towaru Klient uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

(I) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

(II) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

(III) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

(IV) żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji z tytułu rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. W wypadku, w którym dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Green Mornings sp. z o.o,. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W wypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient uprzywilejowany może skorzystać z :

(I) wniosku o rozstrzygnięcie sporu skierowanego do stałego polubownego sądu konsumenckiego ;

(II) postępowania mediacyjnego wszczętego i prowadzonego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej ;

(III) pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

§ 13 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca, firma hostingowa oraz agencja internetowa w czasie prac konserwacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

(I) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(II) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c),

(III) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

(I) przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Klientem, a Sprzedawcą ;

(II) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

(III) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

(IV) zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych

– w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Klientowi przysługuje prawo żądania:

(I) dostępu do danych osobowych,

(II) sprostowania danych osobowych,

(III) ich usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

(IV) ograniczenia ich przetwarzania,

(V) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

(VI) przenoszenia danych,

(VII) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży

i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

5. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Klientem uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: